we're creative
Meet the Team
Advisor Officer RAP Postdoc RPg Other
Advisor

Hui Su

Global STEM Professor/Advisor

Officer

Pingping Rong

Senior scientific officer

RAP

Mengxi Wu

Research assistant professor

Postdoc

Cen Wang

Postdoc

Enze Zhang

Postdoc

Moufeng Wan

Postdoc

Shiwei Yu

Postdoc

RPg

Huisi Mo

PhD

Kuilin Zhu

PhD

Yanjia Wang

PhD

Luancheng Xu

PhD

Shuangchen Du

MPhil